Degiştirilen Kısımlar

Mektubat ,60
...Sayfanın 2. Satırında bulunan kabul etmeye mecbur oldum. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında kabul etmeye mecbur oldum, o parayı da mânen millete iade ettik şeklinde yazılmıştır. ...
Mektubat ,122
...Sayfanın ortasında bulunan Elcevap: Birinci şıkkın cevabı, Dördüncü İşaretin Dördüncü Esasında geçmiş. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Elcevap: Birinci şıkkın cevabı, Dördüncü İşaretin Üçüncü Esasında geçmiş. şeklinde yazılmıştır. ...
Mektubat ,132
...Sayfanın alt tarafında bulunan İşte bu yedi misal gibi, yedi değil, belki yedi yüz misalleri var. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında İşte bu sekiz misal gibi, seksen değil, belki sekiz yüz misalleri var. şeklinde yazılmıştır. ...
Mektubat ,211
...Sayfanın ortasında bulunan "kavuşacaklar" kelimesinden sonra bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Yani, bu dâr-ı fâniden gidip dâr-ı bâkide huzur-u Kibriyâya müşerref olacaklar. cümlesi eklenmiştir....
Mektubat ,227
...Sayfanın ortasında bulunan tecerrüd sırrı kelimesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında çıkarılmıştır....
Mektubat ,236
...Sayfanın üst kısmında bulunan o vakit kelimesinden sonra bazı Risale-i Nur Külliyatlarında herbir masnu ifadesi eklenmiştir....
Mektubat ,319
...Sayfanın baş tarafında bulunan Müstakillen neşredilecektir. kelimesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Müstakillen, Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikaları olarak neşredilmiştir. şeklinde yazılmıştır....
Mektubat ,372
...Sayfanın ortasında bulunan yirmi sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâli, o yirmi sekiz bin âleme bakan, kelimesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâli, o on sekiz bin âleme bakan, şeklinde yazılmıştır....
Mektubat ,376
...1958 baskılı Risale-i Nur Külliyatında olmamasına rağmen bazı Risale-i Nur Külliyatları Sayfanın ortasına Dördüncü Risale olan Dördüncü Kısım başlığını eklemişlerdir....
Şualar ,5
...Sayfanın 4. Satırında bulunan nihayetsiz Hüsn-ü Rabbâni ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında nihayetsiz mehasin ve Hüsn-ü Rabbâni şeklinde yazılmıştır. ...
Şualar ,18
...Sayfanın 8. Satırında bulunan ve bir çekirdeğin icadı bir ağaç, belki yüz ağaç kadar ve bir ağaç, ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında ve bir çiçeğin hayattar ibdâı ve teçhizi bir bahar, belki baharlar kadar; ve bir meyvenin inşa' ve ihyâsı, bir ağaç, şeklinde yazılmıştır. ...
Şualar ,19
...Sayfanın alttan 7. Satırında bulunan Eğer şirk yolunda esbaba ve tabiata havâle edilse, ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Eğer şirk yolunda müteaddit esbaba ve tabiata havâle edilse, şeklinde yazılmıştır. ...
Şualar ,33
...BELİRTİLEN KISIM 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA BULUNMAMAKTADIR. DİĞER KÜLLİYATLARA SONRADAN EKLENMİŞTİR. Bu Risale-i Münâcât, hem vücûb-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümul-ü hikmet gibi en mühim esasat-ıimaniyeyi hârika bir îcaz içinde fevkalâde bir kat'iyet ve hâlisiyet ve yakîniyet ile ispat eder. Haşre işârâtı ve bilhassa âhirdeki şiddetli işârâtı çok kuvvetlidir. ...
Şualar ,45
...BELİRTİLEN BU KISIM 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA YER ALMAZKEN BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARI BU BÖLÜMÜ SAYFANIN EN ALTINA EKLEMİŞLERDİR. سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَۤا اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * 1 وَاٰخِرُ دَعْوٰيهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * 2...
Şualar ,55
...Sayfanın alttan 3. Satırında bulunan Ve ne kadar yerindedir diye âyetten fehmettim. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Ve اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نِعْمَةِ اْلاِيمَانِ 1 ne kadar yerindedir diye âyetten fehmettim. şeklinde yazılmıştır. ...
Şualar ,76
...BELİRTİLEN BU KISIM 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA YER ALMAZKEN BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARI BU BÖLÜMÜ SAYFANIN EN BAŞINA EKLEMİŞLERDİR. Bu İkinci Makam, bu âyet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber, tayyedilen Arabî Birinci Makamın burhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir meâlini beyan eder. Şöyle ki: ...
İşaratul İcaz ,29
...Sayfanın ortasında bulunan Üçüncü fırka ise, paragrafından önce bazı Risale-i Nur Külliyatlarında ﴾ وَلاَ الضَّۤالِّينَ ﴿ 1 (veladdalin) kelimesi eklenmiştir. ...
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,7
...Sayfanın 15. satırında bulunan " Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi " ifadesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında Amerika'nın din-i hakkı arayan çok ehemmiyetli cemiyeti gibi olarak yazılmıştır....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,37
...Sayfanın 3. satırında bulunan Bu acib asırda mübareze-i küfür ve iman en son nokta-i istinada en son istinad noktasını kuvvetli ve kati beyan olduğundan, bu hasiyet Ayet-ül Kübra Risalesinde fevkalade parlak görünüyor. ifadesi diğer Risale-i Nur Külliyatlarında yer almamaktadır....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,57
...ÖNEMLİ NOT57., 58. ve 59. Sayfalarda ciddi bir hata yapılarak 1958 baskılı Risale-i Nur’ Külliyatlarında bulunan bu sayfalar farklı bir yerde yayınlanmıştır....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,58
...ÖNEMLİ NOT57., 58. ve 59. Sayfalarda ciddi bir hata yapılarak 1958 baskılı Risale-i Nur’ Külliyatlarında bulunan bu sayfalar farklı bir yerde yayınlanmıştır....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,59
...ÖNEMLİ NOT57., 58. ve 59. Sayfalarda ciddi bir hata yapılarak 1958 baskılı Risale-i Nur’ Külliyatlarında bulunan bu sayfalar farklı bir yerde yayınlanmıştır....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,142
...BU SAYFADA CİDDİ BİR HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLMADIĞI HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KISIM EKLENMİŞTİR. Şu âhirki beyit, Haşiye وَكُنْ قَادِرِىَّ الْوَقْتِ لِلّٰهِ مُخْلِصًا * تَعِيشُ سَعِيدًا صَادِقًا بِمَحَبَّتِى * 2 Said Nursî'yi iki üç vecihle gösterdiği gibi, medâr-ı imtiyazı olan ihlâsı imâ ederek ve hizmette ikinci olmak cihetiyle iki farkla مُخْلِصًا kelimesi Hulûsi Beye tevâfukla işaret ediyor. قَادِرِىَّ الْوَقْتِ 'de قَادِرِى kelimesi üç fark ile üçüncü arkadaşı, takdir ve istihsan ile Hulûsi-i Sânî olan Sabri'yeHaşiye 1 tevâfukla işaret ediyor. صَادِقًا kelimesiyle hârika bir sadâkatle mümtaz dördüncü arkadaşı olan Süleyman'a dört fark ile tevâfuk cihetiyle işaret ediyor. صَادِقًا kelimesindeki tenvin dahil edilse, hizmet-i sâdıkanede mümtaz olan Bekir Ağa'ya Bekir Bey ünvânıyla bir fark ile işaret eder. Mâdem bu beyt-i âhir, bu heyetin efrâdına bakar, bâzılarına sarâhate yakın işaret var; ötekilere ednâ bir imâ dahi kanaat verir ki, onlar dahi muraddır. Elhâsıl: Bu dört zât, bu fakirle beraber hizmette sebkat edip Hulûsi ihlâsıyla, Sabri takdiriyle, Süleyman sadâkatıyla, Bekir hizmet ve gayretiyle, hizmet-i Kur'âniyede bulundular. Hem mertebelerine imâ sûretinde, bu beyit ihbar ediyor. Elbette denilebilir ki, Hazret-i Şeyh onları izn-i İlâhî ile Said'in etrafında görmüş, haber vermiş. Daha sâir arkadaşlara işaretler var.Haşiye 2 Şimdi izhâra me'zun olmadığımdan, bana tam görünmüyor. لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ 1 ...
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,151
...BU SAYFADA CİDDİ BİR HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLMADIĞI HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KISIM “Lâtif bir tefe'ül” BAŞLIĞININ HEMEN ÜST KISMINA EKLENMİŞTİR. Üçüncü Remiz: Hizmet-i Kur'âniyedeki arkadaşların bir kısmı "hâfız" lâkabıyla, bir kısmı "muhlis" kelimesiyle işaret edildiği gibi, "sâdık" kelimesinde Süleyman ve Bekir'e işaret olunmakla beraber, aynen onlar gibi sadâkatte mümtaz ve kalemi bir elmas kılınç gibi Âsım'a dahi işaret ediyor. Hem makamıyla beraber fedâkâr arkadaşların altıncı olduğuna işaret ediyor. Âsım gibi elmas kalemli Ahmed Hüsrev'i تَعِيطُ سَعِيدًا 1 cümlesi beşinci gösteriyor. Re'fet Bey صَادِقًا بِمَحَبَّتِى 2 cümlesiyle makamına işaretle Âsım gibi altıncı arkadaş olduğunu altı fark ile göstermiştir. Ve hâkezâ, sâir has arkadaşlar da içinde mündericdir. Hatta تَعِيشُ سَعِيدًا 'deki "saîd" kelimesinde beş-altı kardeşlerim dahil olduğu bence kat'î bir sûrette tahakkuk etmiştir....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,189
...BU SAYFADA CİDDİ BİR HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLDUĞU HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KISIM “Selahaddin'in fıkrasından bir parçadır.” BAŞLIĞININ HEMEN ALT KISMINDAN ÇIKARILMIŞTIR. Kur’aların en tehlikeli bir zamanda, Alman orduları Romanya’yı işgal, Bulgaristanı tazyik, İtalyada Yunanistanla harb ettiği sırada terhisleriyle, o keramet anlaşılmıştır....
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,212
...BU SAYFADA HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLDUĞU HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA AŞAĞIDA MAVİ RENKLE BELİRTİLEN 9 BEYİT ÇIKARILMIŞTIR. ...
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,214
...BU SAYFADA HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLDUĞU HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA AŞAĞIDA MAVİ RENKLE BELİRTİLEN 5 BEYİT ÇIKARILMIŞTIR. ...
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,252
...BU SAYFADA 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA YER ALAN BAŞLIK DEĞİŞTİRİLEREK YENİ BİR BAŞLIK EKLENMİŞTİR. BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA BAŞLIK AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. "Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler?" diye bir takriznâmedir. ...
Sikke-i Tasdik-i Gaybi ,253
...BU SAYFADA HATA YAPILARAK 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA OLMADIĞI HALDE BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA (SAYFANIN EN ALTINDA YER ALAN) AŞAĞIDA BELİRTİLEN KISIM “bir son hâmil-i zîsaâdeti olduğuna şüphe yoktur.” CÜMLESİNİN HEMEN ALT KISMINA EKLENMİŞTİR. Üçüncü medrese-i Yusufiyenin el-Hüccetü'z-Zehrâ ve Zühretü'n-Nur olan tek dersini dinleyen Nur şakirtleri namına: Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif bk. Ahmed Nazif Çelebi , Selahaddin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, Tabancalı Benim hissemi haddimden yüz derece ziyade vermeleriyle beraber, bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükût ederek o medhi Risale-i Nur şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi namına kabul ettim. Said Nursî ...
Tarihçe-i Hayat ,1
...Sayfanın 1. satırında bulunan "(H 1290 – M. 1873)" tarihi diğer baskılı Risale-i Nur Külliyatlarında (Rûmî 1293) olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,20
...Sayfanın alttan 2. Satırında bulunan " Bedüzzaman’a hastır” ibaresinden sonra gelen açıklama dipnotu diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında beliğane kelimesinden sonra verilmiştir....
Tarihçe-i Hayat ,29
...Sayfanın alttan 6. Satırında bulunan " cinayet işledim” ibaresinden sonra kullanılan (!)... noktalama işareti diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında kullanılmamıştır...
Tarihçe-i Hayat ,36
...Sayfanın 17. satırında bulunan " âdi sebepler " kelimesi diğer baskılı Risale-i Nur’ Külliyatlarında istidad-ı tabiî olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,38
...Sayfanın 2. satırında bulunan " mâden-i içtimai hayat " kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında mâden-i hayat-ı içtimaiye olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,58
...Sayfanın 21. satırında bulunan " Yani, küçük taifelerin menfaati" ibaresi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında Yani, Kürt gibi küçük taifelerin menfaati olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,79
...Sayfanın 14. satırında bulunan " eşya " kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında esbab olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,126
...Sayfanın alttan 3. satırında bulunan " Hangi maslahat iledir?" cümlesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında yazılmamıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,128
...Sayfanın 23. satırında bulunan " esrarında " kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında esnasında olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,152
...Sayfanın 9. satırında bulunan " 1934 " tarihi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında 1935 olarak yazılmıştır....
Tarihçe-i Hayat ,161
...Sayfanın 4. satırında bulunan " kendi gibi dinsiztevehhüm" cümlesindeki dinsiz kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında yazılmamıştır....
Tarihçe-i Hayat ,218
...Sayfanın 11. satırında bulunan ulvi vazifelerini kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında ulvî latifelerini olarak yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,220
...Sayfanın 8. satırında bulunan kavaid-i diniyesi kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında fevâid-i dünyeviye olarak yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,240
...Sayfanın 1. satırında bin üç yüz elli sekiz ifadesinden sonra diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında ve dokuz olarak ekleme yapılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,244
...Sayfanın 4. satırında bulunan Risale-i Nur'un geniş dairesine kelimesi diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında Risale-i Nur'un geniş daire-i dersinde olarak yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,245
...1958 baskılı Risale-i Nur Külliyatında “Üstad'ın Denizli Hapsinde İken Talebelerine Gönderdiği ve Kendi El 
Yazısıyla Yazdığı Mektup” 242. Ve 243. Sayfalarda verilmişken diğer Risale-i Nur’ Külliyatlarında bu sayfada verilmiştir. ...
Tarihçe-i Hayat ,246
...Sayfanın 8. satırında bulunan istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran kelimesinden sonra diğer Risale-i Nur Külliyatlarında yalnız hakikî ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunun içinde en ziyade kendini kurtaranlar, kelimeleri eklenmiştir. Yani "Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selâmet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakikî ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunun içinde en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. " şeklinde bir cümle kurulmuştur....
Tarihçe-i Hayat ,253
...Sayfanın en alt satırında bulunan buraya dercedilmesi muvafık görüldü... ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatları buraya dercedilmesini Hz. Üstadımız muvafık görüldü... şeklinde yazmışlardır....
Tarihçe-i Hayat ,267
...Sayfanın 10. satırında bulunan vücub-u vücuduna kelimesinden sonra bazı Risale-i Nur Külliyatlarında ve vahdetine şeklinde kelime eklenmiştir. Sayfada Arapça ile yazılan bölümün altındaki ikinci satırda bulunan taifelerin kelimesinden önce bazı Risale-i Nur Külliyatlarında mahsus kelimesi eklenmiştir. ...
Tarihçe-i Hayat ,281
...Sayfanın ortasında bulunan olduğuna bir delildir kelimesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında olduğuna bir imzadır şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,285
...Sayfanın en alt paragrafında bulunan vücudunu, vahdetini; ifadeleri bazı Risale-i Nur Külliyatlarında vücudunu ve hizmetini şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,309
...ÖNEMLİ BİR DÜZELTME 309. VE 310. SAYFALARDA ÖNEMLİ BİR HATA YAPILARAK BELİRLENEN PARAGRAF BAZI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATLARINDA KOMPLE ÇIKARILMIŞTIR.Sayfanın en alt paragrafında bulunan Bilhassa, “Bediüzzaman, Mehdi olduğunu dava ediyor.” İttihamı, katiyen ispat edilemiyor. Bilakis; Bediüzzamanın hiçbir manevi makam dava etmediği kendisinin hiç olduğunu iddia ettiği, başkaları tarafından verilen manevi rütbe ve makamları da kabul etmediği ve ehli ilim olan zatların, onun Mehdi olduğuna dair yazdıkları ilmi mektupları aldığı vakit şiddetle hiddet ederek, onları red edip hatırlarını kırdığı tahakkuk ediyor. Aramalarda ele geçirilen mektuplarda bu vaziyet meydana çıkıyor. ifadeleri bazı Risale-i Nur Külliyatlarında yayınlanmamıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,346
...Sayfanın en alt paragrafında bulunan kat'î hakikatler ile Esma-i Hüsna’dan bir kısım isimlerin ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında kat'î hakikatlerle, bir kısım isimlerin şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,349
...Sayfanın en alt satırında bulunan yüz yirmi dört bin ispat edici ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında yüz yirmi bin ispat edici şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,355
...Sayfanın ortasında bulunan Şöyle ki: Melekler Derler: ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında yazılmamıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,357
...Sayfanın 3. Satırında bulunan 1947 senesi sonlarında ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında 1948 senesi başlarında, (23 Ocak 1948) şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,384
...Sayfanın alttan 3. Satırında bulunan hudutsuz, hududa ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında had ve hududa şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,434
...Sayfanın alttan 5. Satırında bulunan 1947 senesinin son ayında ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında 1948 senesinin başında (23 Ocak 1948'de) şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,478
...Sayfanın alttan 9. Satırında bulunan Nur ve iman hizmetime bir ihlâssızlık isnat etmek ve Nurların kıymetlerini tenzil etmektir. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Nur ve iman hizmetime bir ihlâssızlık isnat etmekle ve Nurların kıymetlerini tenzil etmekle milleti onun büyük hakikatlerinden mahrum etmektir. şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,489
...Sayfanın 6. Satırında bulunan karşı durmuyordu ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında karşı duruyordu şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,496
...Sayfanın 3. Satırında bulunan İki komiser arasında faytonla, bir eve geldi. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında İki komiser arasında faytonla, daha önce hapisten tahliye edilen talebesi Zübeyir'in kiraladığı bir eve geldi şeklinde yazılmıştır. Sayfanın 4. Satırında bulunan Yanında hizmetine bakan talebeleri de vardı. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Yanında hizmetine bakan Ziya, Sungur gibi talebeleri de vardı. şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,497
...Sayfanın alttan 7. Satırında bulunan Başta Diyarbakır olarak, Şark vilâyetlerinde Risale-i Nur'un intişarı… ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Şark vilâyetlerinde Risale-i Nur'un intişarı… şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,499
...Sayfanın alttan 4. Satırında bulunan Onlar sizin hakikî malikinizdir. ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında Onlar sizin hakikî malınızdır. şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,500
...Sayfanın ortasında bulunan Nur Kahramanı Hüsrev’in Bir Mektubu ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında yazılmamıştır....
Tarihçe-i Hayat ,517
...Sayfanın 15. Satırında bulunan Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesine sahne olmuşsa, ifadesi bazı Risale-i Nur Külliyatlarında peygamberlere yapılan zulümlere sahne olmuşsa, şeklinde yazılmıştır. ...
Tarihçe-i Hayat ,521
...ÖNEMLİ NOT: SAYFANIN EN ALT KISMINDA BULUNAN "EKLENEN BÖLÜM" BAŞLIKLI YAZI 1958 BASKILI RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA YER ALMAMAKTADIR....

Sonuç Daralt

    Mektubat9 Şualar7 İşaratul İcaz1 Sikke-i Tasdik-i Gaybi12 Tarihçe-i Hayat36 Tüm Kitaplar65