Sözler Cilt 1

Sözler Cilt 1, 182. Sayfa

 
İkinci Levha
Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dünyalarına işaret eder levhadır.
Demâ gaflet zevâl buldu, .... Ve nur-u Hak ayan gördüm.
Vücut burhan-ı Zât oldu, .... Hayat, mir'ât-ı Haktır, gör.
Akıl miftah-ı kenz oldu, .... Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör.
Kemâlin lem'ası söndü, .... Fakat şems-i cemâl var, gör.
Zevâl ayn-ı visal oldu, .... Elem ayn-ı lezzettir, gör.
Ömür nefs-i amel oldu, .... Ebed ayn-ı ömürdür, gör.
Zalâm zarf-ı ziya oldu, .... Bu mevtte hak hayat var, gör.
Bütün eşya enîs oldu, .... Bütün asvat zikirdir, gör.
Bütün zerrat-ı mevcudat.... Birer zâkir, müsebbih gör.
Fakrı kenz-i gınâ buldum, .... Aczde tam kuvvet var, gör.
Eğer Allah'ı buldunsa...... Bütün eşya senindir, gör.
Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen.... Onun mülkü senindir, gör.
Eğer hodbin ve kendi nefsine mâliksen... Bilâ-addin belâdır, gör,
Bilâ-haddin azaptır, tad, .... Bilâ gayet ağırdır, gör.
Eğer hakikî abd-i hüdâbin isen, .... Hudutsuz bir safâdır, gör,
Hesapsız bir sevap var, tad, .... Nihayetsiz saadet gör.

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz