Tarihçe-i Hayat

Tarihçe-i Hayat, 98. Sayfa

dessâsâne çalıştığını gördüm. "Eyvah," dedim. "Bu ejderha imanın erkânına ilişecek!" O vakit, şu âyet-i kerime bedâhet derecesinde vücud ve vahdâniyeti ifham ettiği cihetle, ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı, Arabî bir risalede yazdım. Ankara'da, Yeni Gün Matbaasında tab ettirmiştim. Fakat maatteessüf Arabî bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber, gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli burhan tesirini göstermedi. Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu.
ba

Bediüzzaman, Kendisine Tevdi Edilen Mebusluğu ve Teklif Edilen
Diyanetteki Müşavere Azalığını ve Şark Vilayetleri Umumî 
Vaizliğini Kabul Etmeyerek Ankara'dan Van'a Giderken "Eski Said"i 
Yeni Said'e Götüren Tren Bileti

SORU & CEVAP
İsminiz Sorunuz